Privacyverklaring

Manon Vrancken-Steens, gevestigd aan Meeuwenlaan 10, 6165 SW Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Manon Vrancken-Steens:

http://www.manonvranckensteens.com

m@manonvranckensteens.com

Meeuwenlaan 10

6165 SW  Geleen

TEL: 0031 (0) 6 486 34 655

KvK: 14110969

BTW NR: NL001809652B87

IBAN: NL81INGB0684414848

Persoonsgegevens die wij verwerken

Manon Vrancken-Steens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Gegevens leefsituatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Manon Vrancken-Steens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Afhandelen van uw betaling

– Gegevens van personen jonger en ouder dan 16 jaar

– Intakegegevens

– Gegevens hulpvraag

– Gegevens sociaal emotionele ontwikkeling

– Psychologische gegevens, gezondheid en medische gegevens

– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Manon Vrancken-Steens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een    of meer specifieke doeleinden.

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen appen, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Manon Vrancken-Steens neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Manon Vrancken-Steens) tussen zit. Manon Vrancken-Steens gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

-Word en Excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Manon Vrancken-Steens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Persoonsgegevens (voor-en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, email-adres) en facturen7 jaar na beëindiging begeleidingVoldoen aan wettelijke verplichtingen belastingdienst
Persoonsgegevens, notities en verslagenTot 3 maanden na beëindiging begeleiding bij coaching, training en professionele begeleidingDe gegevens worden maximaal 3 maanden bewaard zodat bij een eventueel vervolg van een traject gegevens voorhandig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Manon Vrancken-Steens verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bewerkers die gegevens verwerken doen dit volledig onder de verantwoordelijkheid van Manon Vrancken-Steens en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Als gegevens gedeeld worden vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Manon Vrancken-Steens is op dat moment ook niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Manon Vrancken-Steens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manon Vrancken-Steens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m@manonvranckensteens.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Manon Vrancken-Steens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Manon Vrancken-Steens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op m@manonvranckensteens.com