Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Manon Vrancken-Steens 5-12-2022

 1. Algemeen
 • 1.1. Manon Vrancken-Steens, gevestigd te Geleen, is een eenmanszaak die zich richt op het verlenen van verschillende diensten en producten in de onderwijs- en pedagogische sector en de zakelijke dienstverlening. De diensten en producten van Manon Vrancken-Steens worden onderverdeeld in:  Coaching, Counseling, Conflictbemiddeling, Training, Workshops,  Begeleiding Professionals (individueel, groep of school), Presentaties voor groepen, Lezingen, Merchandise.
 • 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Cliënt’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten en producten van Manon Vrancken-Steens, zoals genoemd in lid 1.4.
 • 1.3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ of ‘Overeenkomsten’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Manon Vrancken-Steens en de Cliënt.
 • 1.4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Aanbod’ verstaan: alle door Manon Vrancken-Steens, en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde diensten, producten, onder andere betaalde downloads, online werkomgeving en fysieke producten zoals set coachingskaarten.
 • 1.5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.manonvranckensteens.com.

2. Identiteit

 • 2.1 Manon Vrancken-Steens, gevestigd te Geleen, 6165 SW,  Meeuwenlaan 10.
 • 2.2. Manon Vrancken-Steens, heeft een KvK-registratie (14110969) en btw-registratienummer (NL001809652B87).
 • 2.3. Manon Vrancken-Steens, is bereikbaar via het contactformulier op de website, via m@manonvranckensteens.com  en via telefoonnummer 06-48634655.

3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 • 3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Manon Vrancken-Steens.  
 • 3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Manon Vrancken-Steens voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij  Manon Vrancken-Steens zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3.3. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt beschikbaar gesteld op de website. De Cliënt krijgt hiermee de gelegenheid de Algemene Voorwaarden te lezen alvorens de Overeenkomst gesloten wordt.
 • 3.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via m@manonvranckensteens.com.
 • 3.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met de Manon Vrancken-Steens overeengekomen.
 • 3.6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Cliënt, waarbij derden betrokken worden
 • 3.7. Onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 • 3.8. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand. De desbetreffende bepaling zal vervangen worden voor een nieuwe bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • 3.9. Manon Vrancken-Steens behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

4. Opdrachtverlening

 • 4.1 Offertes van Manon Vrancken-Steens zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) Cliënt is verstrekt. De Cliënt staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Manon Vrancken-Steens is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Manon Vrancken-Steens zich het recht voor de, met de Cliënt overeengekomen, opdrachtsom voor de door Manon Vrancken-Steens te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 • 4.2. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Manon Vrancken-Steens, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. De digitale offerte wordt dan vanzelf de opdrachtbevestiging.
 • 4.3. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Manon Vrancken-Steens uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de Cliënt wordt geacht aan Manon Vrancken-Steens, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Manon Vrancken-Steens gestart is.

5. Vervolg op of tussentijdse wijziging van de opdracht

 • 5.1. Indien een vervolg van de opdracht of een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Cliënt, zal Manon Vrancken-Steens de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de Cliënt. Cliënt heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

6. Wijzigingen van de Overeenkomst

 • 6.1. Manon Vrancken-Steens behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzingen.

7. Inspanningsverplichting

 • 7.1.  Manon Vrancken-Steens zal de door haar te leveren producten en/of diensten naar beste vermogen en inzicht leveren en uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Manon Vrancken-Steens staat niet garant voor het succes en opbrengsten van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Cliënt gestelde doel.

8. Verplichtingen Cliënt

 • 8.1. Indien een Cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Manon Vrancken-Steens. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan Cliënt de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. Het aanbod; prijzen en tarieven

 • 9.1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Manon Vrancken-Steens zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Manon Vrancken-Steens is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • 9.2. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 9.3. De Cliënt kan contact opnemen met Manon Vrancken-Steens via de website, e-mail of telefoon voor meer informatie over de aangeboden diensten en producten.
 • 9.4. Als Manon Vrancken-Steens gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Manon Vrancken-Steens kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Manon Vrancken-Steens niet.
 • 9.5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 9.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder betreft dit:
  • 9.6.1. De prijs inclusief of exclusief belastingen;
  • 9.6.2. De eventuele kosten van de verzending;
  • 9.6.3. De wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • 9.6.4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • 9.6.5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
  • 9.6.6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Manon Vrancken-Steens de prijs garandeert.

10. Facturering en betaling

 • 10.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Cliënt verschuldigde bedragen i.v.m. de Overeenkomst vooraf, dan wel direct bij bestelling of anderzijds sluiten van de Overeenkomst te worden betaald middels bankoverschrijving. Manon Vrancken-Steens kan digitaal betalen via iDeal hiervoor beschikbaar stellen.
 • 10.2. Ter keuze van Manon Vrancken-Steens kan het hele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 • 10.3. De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Manon Vrancken-Steens te melden.
 • 10.4. In geval van wanbetaling van de Cliënt heeft Manon Vrancken-Steens behoudens wettelijke beperkingen, het recht om aan de cliënt de gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen. Bovendien is Manon Vrancken-Steens in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 • 10.5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen in Euro’s en er wordt duidelijk aangegeven of het exclusief of inclusief BTW is.
 • 10.6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Manon Vrancken-Steens niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • 10.7. De Cliënt zal de factuur binnen 7 dagen na de factuurdatum betalen, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 • 10.8. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien Cliënt in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Manon Vrancken-Steens gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 • 10.9. Indien de Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Manon Vrancken-Steens middels een 1e herinnering is gewezen op de te late betaling en Manon Vrancken-Steens de Cliënt een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, een 2e herinnering stuurt met €10,=  herinneringskosten over het nog verschuldigde bedrag. Bij het uitblijven van betaling is Manon Vrancken-Steens gerechtigd een incassobureau in te schakelen. De gemaakte kosten zijn dan voor de Cliënt.
 • 10.10. Indien Cliënt binnen 24 uur een geplande afspraak annuleert of niet verschijnt wordt de gereserveerde tijd als een coachingssessie berekend. Dit geldt ook bij ziekte.

11. Herroepingsrecht bij Overeenkomsten tussen Manon Vrancken-Steens en Cliënten:

 • 11.1. Uitsluitend de Cliënt die handelt als Cliënt heeft een herroepingsrecht.
 • 11.2. Bij de aankoop van diensten of (digitale) producten in de vorm van set coachingskaarten of betaalde downloads, heeft de Cliënt, na betaling en in ontvangst nemen van de dienst, het product of download, niet de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Er is in dit geval dan ook geen sprake van bedenktermijnen of het herroepingsrecht.
 • 11.3. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Cliënt, mits een natuurlijk persoon en handelend als Cliënt, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag ná ontvangst van het product door de Cliënt.
 • 11.4. Tijdens de bedenktermijn zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Manon Vrancken-Steens retourneren, conform de door Manon Vrancken-Steens verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 11.5. Wanneer de Cliënt gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Manon Vrancken-Steens. Nadat de Cliënt kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Cliënt het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Cliënt dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • 11.6. Indien de Cliënt na afloop van de in 7.3 en 7.5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Manon Vrancken-Steens heeft teruggezonden, bestaat geen herroepingsrecht meer.

12. Kosten in geval van herroeping

 • 12.1. Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • 12.2. Indien de Cliënt een bedrag betaald heeft, zal Manon Vrancken-Steens dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen, mits het product reeds terug is ontvangen door de Cliënt. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Cliënt is gebruikt, dan wel door middel van bankoverschrijving, tenzij de Cliënt nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • 12.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Cliënt, is de Cliënt aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. De waardevermindering van het product mag door Manon Vrancken-Steens worden verrekend met, of ingehouden op, de terugbetaling zoals bedoeld in art. 8.2.
 • 12.4. De Cliënt is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer door Manon Vrancken-Steens niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de overeenkomst.

13. Uitsluiting herroepingsrecht

 • 13.1. Manon Vrancken-Steens kan het herroepingsrecht van de Cliënt uitsluiten voor producten zoals omschreven in art. 9.2 en 9.3.
 • 13.2. Het herroepingsrecht wordt uitgesloten voor de producten:
  • 13.2.1. Die uitsluitend digitaal in de vorm van betaalde downloads zijn afgenomen;
  • 13.2.2. Die door Manon Vrancken-Steens tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt;
  • 13.2.3. Die persoonlijk van aard zijn;
  • 13.2.4. Die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Cliënt;
  • 13.2.5. Die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Cliënt;
  • 13.2.6. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (zoals online digitale producten en downloads);
  • 13.2.7. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  • 13.2.8. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Manon Vrancken-Steens geen invloed heeft;
  • 13.2.9. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Cliënt de verzegeling heeft verbroken;
  • 13.2.10. Voor hygiënische producten waarvan de Cliënt de verzegeling heeft verbroken.
 • 13.3. Het herroepingsrecht wordt uitgesloten voor diensten die door Manon Vrancken-Steens aan Cliënt worden geleverd, indien de dienst volledig is uitgevoerd, de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Cliënt en de Cliënt heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Manon Vrancken-Steens de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd of ermee gestart is.

14. Duur van de opdracht

 • 14.1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies
  gegeven.
 • 14.2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

15. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 • 15.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte.  Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 • 15.2. Indien door de Cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door Cliënt, heeft Manon Vrancken-Steens desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 • 15.3. Manon Vrancken-Steens mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Manon Vrancken-Steens houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

16. Aansprakelijkheid

 • 16.1. Aansprakelijkheid voor enige schade van de Cliënt, op welke wijze of door welke oorzaak dan ook, wordt uitgesloten.
 • 16.2. Manon Vrancken-Steens is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de Cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Manon Vrancken-Steens geleverde producten, zaken en/of diensten.
 • 16.3. Indien Manon Vrancken-Steens of andere personen die zijn betrokken bij de met haar gesloten overeenkomsten, of voor wier handelen of nalaten Manon Vrancken-Steens anderszins ondanks art. 16.1. aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Manon Vrancken-Steens wordt uitbetaald.
 • 16.4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, en ondanks art.16.3 toch aansprakelijkheid zou zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Manon Vrancken-Steens voor het desbetreffende product of de desbetreffende dienst in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van het door de Cliënt daadwerkelijk betaalde bedrag.
 • 16.5. De Cliënt is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 • 16.6. Manon Vrancken-Steens is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist advies of onjuiste producten indien de Cliënt onjuiste, niet-representatieve, onvolledige of irrelevante gegevens of informatie aan Manon Vrancken-Steens heeft verstrekt.
 • 16.7. De Cliënt garandeert dat zij handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Manon Vrancken-Steens is niet aansprakelijk indien de Cliënt strijdig handelt met wet- en regelgeving.
 • 16.8. Manon Vrancken-Steens nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Manon Vrancken-Steens rust een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting (zie tevens art.7).
 • 16.9. De Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de producten en diensten van Manon Vrancken-Steens.

17. Intellectueel eigendom / auteursrecht

 • 17.1. Manon Vrancken-Steens behoudt alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 17.2 Filmpjes met informatie en opdrachten, lesmateriaal, werkbladen, modellen en technieken, die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Manon Vrancken-Steens voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Manon Vrancken-Steens. Datzelfde geldt ook voor de door Manon Vrancken-steens gemaakte verslagen. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze verslaglegging. Op alle door Manon Vrancken-Steens ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.
 • 17.3. Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Manon Vrancken-Steens.
 • 17.4. Het is Cliënt verboden op welke wijze dan ook kopieën te maken of te verspreiden van de gekochte (digitale) producten of de exclusieve toegang tot de online werkomgeving waar Cliënt tijdelijk toegang tot heeft. De Cliënt is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten van Manon Vrancken-Steens indien de Cliënt in strijd met dit artikel op welke wijze dan ook kopieën maakt of verspreidt, dan wel laat maken of verspreiden.

18. Geheimhouding

 • 18.1. Manon Vrancken-Steens is gehouden tot geheimhouding van wat haar omtrent haar Cliënt is bekend geworden. Manon Vrancken-Steens zal de persoonsgegevens van haar Cliënt uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De gegevens van de Cliënt zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

19. Bijzondere bepalingen

 • 19.1. Manon Vrancken-Steens behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop of coachingssessie die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop of sessie verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan Cliënt en laat onverlet de verplichting van de Cliënt tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Manon Vrancken-Steens.
 • 19.2. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 • 19.3. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

20. De (Samenwerkings-)Overeenkomst

 • 20.1. Bij de start van een traject bij zakelijke dienstverlening zal er een samenwerkingsovereenkomst door Manon Vrancken-Steens worden opgesteld. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is Cliënt akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. Samenwerking vindt uitsluitend plaats na ondertekening van de Overeenkomst.
 • 20.2. Indien de Overeenkomst tussen de Cliënt en Manon Vrancken-Steens online tot stand komt, bevestigt Manon Vrancken-Steens de ontvangst van aanvaarding van het Aanbod.
 • 20.3. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Manon Vrancken-Steens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, naar waarheid worden ingevuld of overgedragen aan Manon Vrancken-Steens.

21. Levering en uitvoering

 • 21.1. In het geval van digitale aankopen:
 • 21.1.1. Vindt het (digitaal) toesturen van het product zo snel als redelijkerwijs mogelijk plaats na ontvangst van de volledige en correcte betaling door de Cliënt.
 • 21.1.2. Geldt als ‘plaats’ van levering het e-mailadres dat de Cliënt aan Manon Vrancken-Steens kenbaar heeft gemaakt.
 • 21.1.3. Geldt tevens als levering het toesturen van een link om de aankoop te downloaden;
 • 21.2. In het geval van fysieke producten of diensten:
 • 21.2.1. Geldt als plaats van levering het adres dat de Cliënt aan Manon Vrancken-Steens kenbaar heeft gemaakt.
 • 21.2.2. Met inachtneming van hetgeen in art.4 is opgenomen, zal Manon Vrancken-Steens geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Cliënt akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 • 21.2.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk, kan worden uitgevoerd, ontvangt de Cliënt hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Cliënt heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • 21.2.4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Cliënt geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Cliënt geen recht op schadevergoeding.
 • 21.2.5. In geval van ontbinding conform art.11.2.3 zal Manon Vrancken-Steens het bedrag dat de Cliënt betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • 21.2.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Cliënt.

22. Nederlands recht

 • 22.1. Op alle Overeenkomsten met de cliënt is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met door de Cliënt gesloten overeenkomsten. Indien Manon Vrancken-Steens als eisende partij optreedt, is zij evenwel bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de Cliënt in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

23. Slotbepalingen